menusearch
sohacompany.ir

تفاوتهای OHSAS18001 و ISO45001

سه شنبه بیست و دوم مهر ۹۹
(0)
(0)
تفاوتهای OHSAS18001 و ISO45001

تفاوت استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 عنوان مقاله ای استکه بدان میپردازیم. درابتدا بایستی بدانیم درواقع ISO45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ورژن جدید OHSAS18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است و ازسال 2018 باتدوین استاندارد ایزو 45001، استاندارد 45001 جایگزین OHSAS18001 گردید. امروزه مراجع ثبت و صدور گواهینامه بجای استاندارد OHSAS18001، استاندارد ISO45001 رابه سازمانهای متقاضی پیشنهاد میکنند واصلا بایستی بجای اهساس 18001 سازمانها جهت اخذ ایزو45001 اقدام کنند پس بایستی بدین سطح ازآگاهی رسیده باشندکه استاندارد ISO45001 ورژن جدید و کامل شده و اصلاح یافته OHSAS18001 است وسازمانهای متقاضی بایستی بدانندکه بایستی ISO45001 رابجای OHSAS18001 طراحی و پیاده سازی و تدوین کنند. اگر سازمانها ناآگاه باشند ممکنست درگیر مراجعی شوندکه گواهینامه های نامعتبر برایشان صادر کند زیرا امروزه مراجع ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو، دیگر بجهت ثبت و صدور استاندارد OHSAS18001 اقدام نمیکنند وبجای آن استاندارد ISO45001 راپیشنهاد کرده و سازمانها راجهت اخذ استاندارد ایزو 45001 بجای استاندارد اهساس 18001 ترغیب و آگاه میسازند. حالا سوال مهم این استکه تفاوت استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 چیست؟ سوالیکه ذهن بیشتر افراد و سازمانهای متقاضی درخواست کننده گواهینامه های ISO45001 و OHSAS18001 رابخود مشغول کرده است.
تفاوت استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 چیست؟ سوالیکه بعداز تدوین استاندارد ایزو45001 ذهن خیلی ازسازمانهای متقاضی بخصوص متقاضیان درخواست OHSAS18001 اولا وسپس متقاضیان ISO45001 رادرگیر کرده است.درصورتیکه هردو استاندارد اهساس18001 و ایزو 45001 هردو درجهت بهبود و ایمنی و سلامت شرایط کاری سازمان گام برمیدارد.در استاندارد ISO45001 مدیریت ارشد نقش مهم و اساسی و رهبری قویتر دربرنامه سلامت و ایمنی راداراست درحالیکه در استاندارد OHSAS18001 کنترل ریسک برعهده مدیریت ایمنی است. یکی ازتفاوتهای میان دو استاندارد ISO45001 وهمچنین OHSAS18001 تعهد مدیریت است. درون استاندارد ISO45001 تعهد مدیریت درمرکز اثربخشی استاندارد قرار دارد. تغییردر استاندارد جدید برعهده مالکیت مدیریتی است فرهنگ ایمنی سازمان بایستی باتعامل میان مدیریت وکارگران صورت پذیرد و مورد حمایت قرارگیرد. وبجای مدیریت بایستی رهبر واقعی ایمنی باشد درصورتیکه درون استاندارد OHSAS18001 مدیر ایمنی تمام وظایف رادر جهت کنترل ریسک برعهده دارد. مشارکت کارگر ازدیگر تفاوتهای میان دو استاندارد 45001 و 18001 است. طبق استاندارد ISO45001 مسئولیت مدیریت ایمنی باتمامی افراد سازمان است یعنی کارمندان بایستی بجهت شناسایی خطرات وکمک شرکت بجهت ارائه یک برنامه ایمنی موفق فعالیت کنند وبجهت ارائه یک برنامه ایمنی موفق کارمندان نیز مشارکت کنند. همچنین ممیزیهای داخلی و نتیجه ارزیابی ریسک بایستی منتقل شودبه کارگران و کارمندان. تفاوت دیگر میان دو استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 خطر درمقابل خطر است. استاندارد ISO45001 بدنبال یک فآیند پیشگیرانه است و درواقع راهکارهایی راارائه میدهدکه باشناخت و ارزیابی ریسک درجهت رفع و پیشگیری وقوع ازآن خطرات و ریسکها میپردازد. استاندارد ISO45001 سازمان خطرات احتمالی راقبل وقوع آن شناسایی میکنند قبل ازاینکه اتفاقات احتمالی باعث آسیب رسانی شوند. ممیزی و نظارت برعملکرد سازمان بجهت اطمینان ازپیاده سازی ISO45001 ضروری است. تفاوت اساسی دیگر میان دو استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 ازلحاظ ساختار است.
تفاوت گواهینامه ISO45001 و OHSAS18001 دریک جمع بندی کلی بصورت کلیدی تغییرات اعمال شده در ایزو 45001 بدین شرح است: مفهوم کسب وکار بند 4-1، دراین بند عبارات جدیدی بجهت نظارت برحوزه کسب و کار بیان میکند. مورد دیگر کارگران ودیگر احزاب علاقمتد است بند4-2 دراین بندبه نسبت بندهای استاندارد OHSA18001 نیازها و انتظارات کارگران ودیگر افراد ذینفع بیشتر مدنظر قرارگرفته و مرکز توجه است. همچنین مشارکت کارگران دراین بند بیان گردیده است.این مساله عواملی را بطور سیستماتیک شناسایی میکندکه بایستی مدیریت آنرا مدیریت کند. مدیریت ریسک و فرصت تغییر دیگر استاندارد ایزو45001 استکه دربندهای 6.1.1، 6.1.2.3، 6.1.4 شرکتها بجهت شناسایی و اقدام و رسیدگی هرگونه ریسک ویا فرصتهاکه ممکنست تاثیر خوب ویا بد، مثبت ویا منفی برروی سازمان داشته باشند، اقداماتی اتخاذ نمایند. تعهد رهبری و مدیریت دیگر تغییر عنوان شده درون استاندارد 45001 استدر بند 1.5، ISO45001 بیشترین تاکیدش برروی مدیریت ارشد است. اهداف و عملکرد ازدیگر تغییرات بندهای میان دو استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 استکه بندهای 6.2.1 و 6.2.2 مرتبط بااهداف و بند 9.1.1 مرتبط باارزیابی عملکرد است.
تفاوت گواهی نامه ISO45001 و OHSAS18001، باتوجه باتوضیحات داده شده ازمهمترین تفاوت میانشان، ایجاد بندهایی بجهت محیط کسب و کار، کارگران و نیازها و انتظارات ذینفعان، ریسکها و فرصتهای مرتبط باسیستم مدیریتی، ارتباطات و غیره است وهمچنین توجه یکپارچگی آسان استاندارد 45001 باسایر استانداردهای مدیریتی جدید و تازه تدوین شده درون استاندارد ایزو45001 مورد توجه قرار گرفته است.

جهت استفاده از خدمات ما در خصوص دریافت گواهینامه های ایزو در سراسر کشور و دریافت مشاوره رایگان، آگاهی از مراحل و روش کار و ... از طریق این لینک اقدام فرمایید.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر