menusearch
sohacompany.ir

پرسش های متداول

تفاوت های ایزو 9001 ورژن 2008 و 2015

استانداردهای ایزو هر پنج سال یک بار جهت اطمینان از مناسب و به روز بودن بازنگری می‌شوند. ویرایش جدید ایزو 9001 یعتی استاندارد ایزو 9001:2015 نسبت به نسخه قبلی از ساختار بهتری برخوردار بوده و به منظور تسهیل بیشتر استفاده از آن در ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریتی مورد بازنگری قرار گرفته است. برخی از تغییرات حاصل در ویرایش جدید ایزو 9001 یعنی ایزو 9001:2015 بدین شرح است:

1- تغییرات تعاریف در متن: وارد کردن، حذف یا تغییر تعاریف از جمله تغییراتی است که در ویرایش جدید حاصل شده است. به طور مثال واژه محصول به 3 بخش: خروجی، محصول و خدمات تقسیم شده است.

2- تغییر ساختار: شاید یکی از بزرگترین تفاوت های بین این دو ویرایش ساختار‌ آنها باشد. نسخه جدید به 10 بند افزایش پیدا کرده است:
۱ - دامنه کاربرد
۲- استانداردهای مرجع
۳- واژگان و تعاریف
۴- زمینه کاری سازمان
۵- رهبری
۶- طرح ریزی
۷ - پشتیبانی
۸- عملیات
۹- ارزیابی عملکرد
۱۰- بهبود

در ادامه هر یک از بندهای استاندارد ایزو 9001:2015 توضیح مختصری داده شده است:
بند 4- محیط سازمان:
جهت شناخت محیط سازمان، عوامل داخلی و خارجی مرتبط با اهداف و استراتژی سازمان و تاثیرات آن¬ها بر سیستم مدیریت کیفیت باید مورد توجه قرار گیرند.
بند 5- رهبری:
این بند به الزامات مرتبط با مدیریت ارشد، که می‌تواند یک شخص یا گروهی از افراد کنترل کننده سازمان باشد، می‌پردازد.
بند 6- طرح ریزی:
بخش اول این بند مربوط به شناسایی ریسک هایی است که می‌تواند بر توانایی سازمان برای تولید محصول و ارائه خدمات قابل قبول تاثیر بگذارد. سازمان باید اقداماتی را جهت کنترل ریسک ها و فرصت ها طرح ریزی کند.
بند 7- پشتیبانی:
این بند شامل الزامات تعیین شده توسط سازمان، تامین منابع مورد نیاز برای استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت، است.
بند 8- عملیات:
سازمان باید طرح ها و فرآیندهایی را جهت برآورده ساختن الزامات مشتری و طراحی محصول و خدمات، ایجاد کند. بند 7 ویرایش 2008 معادل بند 8 این ویرایش است.
بند 9- ارزیابی عملکرد:
این بند مربوط به الزامات پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی است.
بند 10- بهبود:
عدم انطباق های موجود یا آن دسته از عدم انطباق هایی که می‌تواند به وجود آید، باید شناسایی شده و با استفاده از اقدامات اصلاحی، تحت کنترل قرار گیرند. در این ویرایش بندی در خصوص اقدام پیشگیرانه وجود ندارد. الزامات مورد نیاز برای بهبود سیستم مدیریت کیفیت و اثربخشی آن، نیز می‌بایست توسعه داده شود.

تغییرات ایزو 9001:2015 نسبت به ایزو 9001:2008 :
اضافه شدن 2 بند جدید در ایزو 9001:2015 به بند محیط سازمان:
این 2 بند سازمان را ملزم به تعیین الزاماتی می‌کند که می‌تواند بر روی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت و ارتقای سیستم تاثیر بگذارد.
4-1- شناخت سازمان و زمینه آن
4-2- شناخت نیازها و انتظارات طرف های ذینفع
تغییر در مستند سازی اطلاعات:
در ویرایش جدید بیشتر تاکید بر مستندسازی اطلاعات حیاتی و قابل استفاده در سازمان نسبت به روش های اجرایی و دستورالعمل ها شده است. واژه اطلاعات مستند جایگزین واژه های مستندات و سوابق شده است.

رهبری در سازمان
در ویرایش جدید استاندارد 9001 یعنی ایزو 9001:2015 تاکید زیادی بر رهبری و همسو کردن اهداف شده است و مدیریت ارشد نقش بیشتری در سیستم مدیریت خواهد داشت.

جهت استفاده از خدمات ما در خصوص دریافت گواهینامه های ایزو در سراسر کشور و دریافت مشاوره رایگان، آگاهی از مراحل و روش کار و ... از طریق این لینک اقدام فرمایید.

تفاوتهای OHSAS18001 و ISO45001

تفاوت استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 عنوان مقاله ای استکه بدان میپردازیم. درابتدا بایستی بدانیم درواقع ISO45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ورژن جدید OHSAS18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است و ازسال 2018 باتدوین استاندارد ایزو 45001، استاندارد 45001 جایگزین OHSAS18001 گردید. امروزه مراجع ثبت و صدور گواهینامه بجای استاندارد OHSAS18001، استاندارد ISO45001 رابه سازمانهای متقاضی پیشنهاد میکنند واصلا بایستی بجای اهساس 18001 سازمانها جهت اخذ ایزو45001 اقدام کنند پس بایستی بدین سطح ازآگاهی رسیده باشندکه استاندارد ISO45001 ورژن جدید و کامل شده و اصلاح یافته OHSAS18001 است وسازمانهای متقاضی بایستی بدانندکه بایستی ISO45001 رابجای OHSAS18001 طراحی و پیاده سازی و تدوین کنند. اگر سازمانها ناآگاه باشند ممکنست درگیر مراجعی شوندکه گواهینامه های نامعتبر برایشان صادر کند زیرا امروزه مراجع ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو، دیگر بجهت ثبت و صدور استاندارد OHSAS18001 اقدام نمیکنند وبجای آن استاندارد ISO45001 راپیشنهاد کرده و سازمانها راجهت اخذ استاندارد ایزو 45001 بجای استاندارد اهساس 18001 ترغیب و آگاه میسازند. حالا سوال مهم این استکه تفاوت استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 چیست؟ سوالیکه ذهن بیشتر افراد و سازمانهای متقاضی درخواست کننده گواهینامه های ISO45001 و OHSAS18001 رابخود مشغول کرده است.
تفاوت استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 چیست؟ سوالیکه بعداز تدوین استاندارد ایزو45001 ذهن خیلی ازسازمانهای متقاضی بخصوص متقاضیان درخواست OHSAS18001 اولا وسپس متقاضیان ISO45001 رادرگیر کرده است.درصورتیکه هردو استاندارد اهساس18001 و ایزو 45001 هردو درجهت بهبود و ایمنی و سلامت شرایط کاری سازمان گام برمیدارد.در استاندارد ISO45001 مدیریت ارشد نقش مهم و اساسی و رهبری قویتر دربرنامه سلامت و ایمنی راداراست درحالیکه در استاندارد OHSAS18001 کنترل ریسک برعهده مدیریت ایمنی است. یکی ازتفاوتهای میان دو استاندارد ISO45001 وهمچنین OHSAS18001 تعهد مدیریت است. درون استاندارد ISO45001 تعهد مدیریت درمرکز اثربخشی استاندارد قرار دارد. تغییردر استاندارد جدید برعهده مالکیت مدیریتی است فرهنگ ایمنی سازمان بایستی باتعامل میان مدیریت وکارگران صورت پذیرد و مورد حمایت قرارگیرد. وبجای مدیریت بایستی رهبر واقعی ایمنی باشد درصورتیکه درون استاندارد OHSAS18001 مدیر ایمنی تمام وظایف رادر جهت کنترل ریسک برعهده دارد. مشارکت کارگر ازدیگر تفاوتهای میان دو استاندارد 45001 و 18001 است. طبق استاندارد ISO45001 مسئولیت مدیریت ایمنی باتمامی افراد سازمان است یعنی کارمندان بایستی بجهت شناسایی خطرات وکمک شرکت بجهت ارائه یک برنامه ایمنی موفق فعالیت کنند وبجهت ارائه یک برنامه ایمنی موفق کارمندان نیز مشارکت کنند. همچنین ممیزیهای داخلی و نتیجه ارزیابی ریسک بایستی منتقل شودبه کارگران و کارمندان. تفاوت دیگر میان دو استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 خطر درمقابل خطر است. استاندارد ISO45001 بدنبال یک فآیند پیشگیرانه است و درواقع راهکارهایی راارائه میدهدکه باشناخت و ارزیابی ریسک درجهت رفع و پیشگیری وقوع ازآن خطرات و ریسکها میپردازد. استاندارد ISO45001 سازمان خطرات احتمالی راقبل وقوع آن شناسایی میکنند قبل ازاینکه اتفاقات احتمالی باعث آسیب رسانی شوند. ممیزی و نظارت برعملکرد سازمان بجهت اطمینان ازپیاده سازی ISO45001 ضروری است. تفاوت اساسی دیگر میان دو استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 ازلحاظ ساختار است.
تفاوت گواهینامه ISO45001 و OHSAS18001 دریک جمع بندی کلی بصورت کلیدی تغییرات اعمال شده در ایزو 45001 بدین شرح است: مفهوم کسب وکار بند 4-1، دراین بند عبارات جدیدی بجهت نظارت برحوزه کسب و کار بیان میکند. مورد دیگر کارگران ودیگر احزاب علاقمتد است بند4-2 دراین بندبه نسبت بندهای استاندارد OHSA18001 نیازها و انتظارات کارگران ودیگر افراد ذینفع بیشتر مدنظر قرارگرفته و مرکز توجه است. همچنین مشارکت کارگران دراین بند بیان گردیده است.این مساله عواملی را بطور سیستماتیک شناسایی میکندکه بایستی مدیریت آنرا مدیریت کند. مدیریت ریسک و فرصت تغییر دیگر استاندارد ایزو45001 استکه دربندهای 6.1.1، 6.1.2.3، 6.1.4 شرکتها بجهت شناسایی و اقدام و رسیدگی هرگونه ریسک ویا فرصتهاکه ممکنست تاثیر خوب ویا بد، مثبت ویا منفی برروی سازمان داشته باشند، اقداماتی اتخاذ نمایند. تعهد رهبری و مدیریت دیگر تغییر عنوان شده درون استاندارد 45001 استدر بند 1.5، ISO45001 بیشترین تاکیدش برروی مدیریت ارشد است. اهداف و عملکرد ازدیگر تغییرات بندهای میان دو استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 استکه بندهای 6.2.1 و 6.2.2 مرتبط بااهداف و بند 9.1.1 مرتبط باارزیابی عملکرد است.
تفاوت گواهی نامه ISO45001 و OHSAS18001، باتوجه باتوضیحات داده شده ازمهمترین تفاوت میانشان، ایجاد بندهایی بجهت محیط کسب و کار، کارگران و نیازها و انتظارات ذینفعان، ریسکها و فرصتهای مرتبط باسیستم مدیریتی، ارتباطات و غیره است وهمچنین توجه یکپارچگی آسان استاندارد 45001 باسایر استانداردهای مدیریتی جدید و تازه تدوین شده درون استاندارد ایزو45001 مورد توجه قرار گرفته است.

جهت استفاده از خدمات ما در خصوص دریافت گواهینامه های ایزو در سراسر کشور و دریافت مشاوره رایگان، آگاهی از مراحل و روش کار و ... از طریق این لینک اقدام فرمایید.

نماینده مدیریت کیست؟

عموماً مدیریت ارشد سازمان متقاضی اخذ گواهینامه، یکی از مدیران خود را بعنوان نماینده مدیریت منصوب می‌نماید. ایشان جدای از سایر مسئولیتهایی که عنوان سازمانی برایش ایجاب می‌کند مسئولیتها و اختیارات زیر را نیز دارا است:
حصول اطمینان از اینکه فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریتی ایجاد شده و اجرا می‌شود و الزامات استاندارد بین المللی ایجاد، اجرا و حفظ شده است.
گزارش دهی به مدیریت ارشد در مورد عملکرد سیستم مدیریتی و هر نوع نیاز برای بهبود
حصول اطمینان از افزایش آگاهی در مورد الزامات مشتری در سر تا سر سازمان
ارتباط با طرف های برون سازمانی در مورد موضوعات مربوط به سیستم مدیریتی
با توجه به توضیحات بالا بهتر است نماینده مدیریت دارای خصوصیات زیر باشد:

قابل اطمینان باشد، وفاداری او به مدیریت و شرکت تحت مدیریت وی اثبات شده باشد و ماندگار باشد

دارای قدرت اجرایی در سازمان باشد
به مباحث فنی سازمان و فرآیندهای جاری مسلط باشد
مشتریان سازمان و نیازهای آن را بشناسد
وقت پیگیری امور را از مسئولین سازمان داشته باشد
از افراد علاقمند و معتقد به سیستم انتخاب شود
دارای شم مدیریتی باشد
حتی الامکان دارای پیشینه مدیریتی باشد
حتی الامکان با مبانی سیستم های مدیریتی آشنا باشد
دارای فن بیان و قدرت تجزیه و تحلیل مناسب باشد
لازم به توضیح است بر اساس الزامات استانداردهای مدیریتی، فرد یا افرادی می‌بایست وظایف فوق الذکر را در کنار مدیریت ارشد سازمان و کلیه کارکنان ایفا نماید. لذا وجود او لازم و ضروری است ولی گاهاً در استانداردهای مختلف از ایشان به راهبر تیم ایمنی و ... هم یاد می‌نمایند که کمی در وظایف آنان اختلاف دیده می‌شود. در استاندارد ISO 9001 در بند 5-5-2، در استاندارد ISO 14001 و BS OHSAS 18001 نیز در بند 4-4-1 و در استاندارد ISO 22000 در بند 5-5 منصوب این فرد الزامی شده است.

 

جهت استفاده از خدمات ما در خصوص دریافت گواهینامه های ایزو در سراسر کشور و دریافت مشاوره رایگان، آگاهی از مراحل و روش کار و ... از طریق این لینک اقدام فرمایید.

ایزو چیست؟

 

سازمان بین المللی ایزو در 24 فوریه سال 1947 تاسیس شد. سازمان ایزو از کمیته های استانداردسازی 130 کشور بزرگ و کوچک, صنعتی و در حال توسعه از کلیه مراکز جهان تشکیل شده است. وظیفه اصلی ایزو اشاعه استاندارد و ارتباط آن با خدمات بین المللی محصولات و خدمات و بهبود آن در محدوده بازرگانی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است. سازمان بین المللی استاندارد (ISO) وظیفه مدون کردن انواع استانداردها را بر عهده دارد. این استانداردها ایمنی و بهداشت کلیه این کالاها را تضمین می‌نماید استانداردهای ایزو همچنین تجارت و بازرگانی بین کشورها را تسهیل می‌نماید
تنها یک سازمان از هر کشور به عنوان نماینده از اعضای ایزو به حساب می‌آید
یکی از اعضای دیگر ایزو Subscriber Member است که کشورهای دارای اقتصاد خرد می‌توانند از این طریق عضو شوند
سازمان بین المللی ایزو دارای 138 عضو شامل 91 عضو اصلی, 36 عضو مکاتبه ای و 11 عضو مشترک تا پایان ژانویه 2001 است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز از جمله اعضای اصلی آن است.
کلمه (ISO) از کلمه یونانی (isos) مشتق شده و به معنی (برابر) و ریشه پیشوند (iso) در انگلیسی است و بر خلاف تصور همگان استنباط میشود که کلمه (ISO) مخفف International Organization for Standardization است.

جهت استفاده از خدمات ما در خصوص دریافت گواهینامه های ایزو در سراسر کشور و دریافت مشاوره رایگان، آگاهی از مراحل و روش کار و ... از طریق این لینک اقدام فرمایید.

مراحل اخذ ایزو چیست؟

1-گام نخست:
برگزاری جلسه توجیهی مدیر یا مدیران ارشد سازمان و آگاه سازی مسئولیت وی از شروع مشاوره تا اخذ گواهینامه :
در ویرایش سال 2015 استاندارد بین المللی ایزو9000 مسئولیت مدیران ارشد و اللخصوص مدیریت منابع انسانی از الزامات اولیه یک سازمان است، در نتیجه گام نخست یعنی انجام جلسه توجیهی با مدیر یا مدیران ارشد سازمان و آگاهسازی از ضرورت وجودی، نحوه عملکرد و پشتیبانی مستمر او از مهمترین وظایف مشاور در شروع کار است. بدهیهی است در صورت کاهش مسئولیت پذیری و حمایت مدیران ارشد سازمان، استاندارد سازی سازمان به طور مطلوب پیش نخواهد رفت. جهت اطمینان از انجام موثر سیستم مدیریت کیفیت، مدیر ارشد سازمان میبایست فردی مجرب و قابل اعتماد را به عنوان نماینده میریت برای اجرای پروژه انتخاب نماید. در اینجا نماینده مدیر ارشد سازمان مسئولیت مدیریت کردن پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت را بر عهده خواهد داشت.
2-گام دوم:
طرح کلی الزامات مورد نیاز برای استانداردسازی سیستم مدیریت کیفیت:
پیشنهاد می‌گردد راهکاری اجرایی برای مستقر کردن سیستم در نظر گرفته و مسئولیت کلیه اشخاص مسئول در سیستم به طور شفاف معلوم گردد، همچنین اشخاصی که مسئولیت کمیته های مدیریت، اجرا، مستندسازی و ممیزی داخلی در مرحله مستقر خواهند بود و مسئولیت سایر دپارتمان ها از قبیل دپارتمان های اداری و مالی در تسهیلات از جمله تامین امکانات اداری، چاپ، تکثیر و تامین نیروی انسانی که نیازمند آن هستیم تعیین شود.
3-گام سوم:
اجرای جلسات آموزشی عمومی و تخصصی ( آموزش ایزو ):
این جلسات تشکیل شده از برگزاری همایش های عمومی مدیریت کیفیت، جلسات آموزشی آشنایی با الزامات و نیازمندیهای استاندارد، مستند سازی و ممیزی در قالب کلاس درس است.
4-گام چهارم:
تشخیص فرآیند ها، اهداف، ماموریت ها و تدوین مستندات مرتبط با سازمان:
مستندات تشکیل شده از نمودار فرآیند ها، تنظیم نظامنامه، روش های اجرایی، دستورالعمل های فرایند کاری و دیگر فرم های مورد نیاز نظام کیفیت است.
5-گام پنجم:
پیاده سازی مستندات، نتظیم ماموریت و راهکار رسیدن به اهداف :
پیاده سازی راهکار های رسیدن به اهداف تعیین شده توسط مدیر ارشد سازمان یا نماینده وی در تمامی دپارتمان ها لازم الاجراء است، بنا بر این، این گام می‌بایست با نظارت مدیریت ارشد سازمان یا نماینده وی صورت پذیرد و منابع مورد نیاز تشخیص و فراهم گردد.
6-گام ششم:
پیش ممیزی یا ممیزی داخلی و بررسی فرآیند ها:
بررسی فرآیند ها از راه های مختلفی صورت می‌پذیرد. انجام ممیزی داخلی از مهم ترین این راه ها است. ممیزین  داخلی از میان نیروی انسانی درون سازمان انتخاب که وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای برنامه ها به اهداف را بر اساس روش اجرایی ممیزی داخلی بر دوش دارند. در صورتیکه نتیجه بررسی های ممیزین داخلی سازمان نشان دهنده اجرا نشدن راهکار ها و مستندات باشد، مدیر ارشد سازمان یا نماینده وی می‌بایست نسبت به رفع موانع اقدام نموده و با برگزاری جلسات با مدیران واحد ها نسبت به توصیه اقدامات اصلاحی و اعلام حمایت و پشتیبانی خود اقدام نماید و در صورتیکه نتیجه بررسی ها مواردی مطابقت عملکرد با برنامه ها را نشان دهد، سازمان آماده انجام ممیزی خارجی ( ممیزی اصلی که در مرحله بعد صورت میگیرد ).
7- گام هفتم:
برگزاری جسله ممیزی اصلی سازمان :
این گام، آخرین گام از اجرای نظام مدیریت کیفیت در سازمان است. در این گام ممیز شرکت صادر کننده گواهینامه بعد از اعلام آمادگی و تعیین زمان برگزاری جلسه در محل سازمان درخواست کننده در زمان مقرر در سازمان حضور به عمل می‌آورد. اگر راهکار های مورد نیاز، مطابق با استاندارد تدوین گردد و پیاده سازی و مستند شود، سازمان موفق به دریافت گواهینامه مورد درخواست خواهد شد، در غیر این صورت مدت زمانی جهت اصلاح کمبود های سازمان مشخص و پس از آن جلسه دوم ممیزی برگزار می‌گردد.

نکته:
کلیه گواهینامه های صادر شده توسط سازمان جهانی استانداردسازی سه سال اعتبار دارد و در طول این مدت 1 یا 2 جلسه در سال ( با توجه به سیاست های شرکت گواهی دهنده ) برای انجام ممیزی های مراقبتی برگزار می‌گردد.

 

جهت استفاده از خدمات ما در خصوص دریافت گواهینامه های ایزو در سراسر کشور و دریافت مشاوره رایگان، آگاهی از مراحل و روش کار و ... از طریق این لینک اقدام فرمایید.